PROIZVODNJA NAJVIŠEG KVALITETA

Kompanija “Seveda” nudi uslugu proizvodnje po najvišim standardima, a visok kvalitet proizvodnog procesa obezbeđen je poštovanjem principa HACCP sistema.

HACCP sistem

HACCP je integrisani sistem kontrole bezbednosti hrane u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije hrane.

Njegova primena se zasniva na preventivnom pristupu koji podrazumeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava.

Time se sprečava kontaminacija i obezbeđuje adekvatno okruženje za gotove proizvode što doprinosi smanjenju rizika po zdravlje stanovništva.

Za više detalja možete posetiti sajt naših partnera, „Tehnologija hrane“, sa kojima sarađujemo u vezi standarda. 

HACCP sistem se zasniva na poštovanju sedam osnovnih principa

1. Analiza opasnosti
Identifikovanje opasnosti u procesu proizvodnje.

Ukoliko postoji opasnost, procenjuje se nivo rizika koji ona može proizvesti u konačnom proizvodu i određuju se preventivne mere za njeno snižavanje/eliminisanje.

2. Utvrđivanje kritične kontrolne tačke
CPP (stablo odlučivanja)
Nakon analize opasnosti, potrebno je određiti tačke u proizvodnom procesu koje treba kontrolisati kako do opasnosti ne bi ni došlo odnosno kako bi se mogućnost njene pojave svela na minimum.

Ukoliko izostane nadzor neke pojedinačne kontrolne tačke i to ugrozi javno zdravlje, takva kontrolna tačka smatra se kritičnom (Critical Control Point, CCP).

U suprotnom, procesna tačka se posmatra kao kontrolna tačka (Control Point, CP).

3. Odredjivanje kritične granice
Potrebno je odrediti kritične granice za svaku ustanovljenu kritičnu kontrolnu tačku.
Ta granica razdvaja vrednosti koje su prihvatljive od onih koje to nisu.
4. Uspostavljanje sistema praćenja (monitoring)
Podrazumeva merenje/posmatranje kretanja kritične kontrolne tačke u odnosu na kritične vrednosti.
5. Korektivni postupci
Mere koje treba primeniti ako monitoring pokaže da kritična tačka nije u granicama prihvatljivih vrednosti.
6. Postupci verifikacije
Ovim postupcima se ocenjuje valjanost funkcionisanja HACCP sistema.

To podrazumeva uvođenje dodatnih testova ili paralelnih provera kako bi se osiguralo da glavni delovi sistema funkcionišu prema predviđenim standardima.

7. Uspostavljanje dokumentacije
Služi za tačno beleženje detalja svih proizvodnih operacija: tehnološke aspekte i lične odgovornosti radnika.
Ukoliko želite kvalitetnu proizvodnju po najvišim standardima, kontaktirajte nas!

Pitajte nas

 Imate pitanje?

Uvek možete da nas kontaktirate na broj telefona, putem email-a ili popunite formu i mi ćemo vas kontaktirati.

info.seveda@gmail.com

Proizvodnja

+381 64 565 58 29

Kontakt

+381 66 534 85 78